Daikin đã công bố kế hoạch quản lý trung hạn 3 năm từ 2023 đến 2025.

Tổng vốn đầu tư 86 tỷ đô la sẽ được chia thành chi phí vốn 57 tỷ đô la và đầu tư nghiên cứu và phát triển là 29 tỷ đô la. Công ty dự kiến ​​doanh thu là 32,6 tỷ đô la và lợi nhuận hoạt động là 3,6 tỷ đô la trong năm tài chính 2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7%.

Là một chiến lược đặc biệt quan trọng, Daikin đặt Ấn Độ làm căn cứ chính. Để phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng đối với máy điều hòa không khí trong phòng, chúng tôi đang xem xét thành lập một nhà máy ở phía tây của đất nước bên cạnh nhà máy Sri City đang được xây dựng.

Chủ tịch Daikin Masanori Sogo cho biết tại một cuộc họp báo, “Chúng tôi có thể đảm bảo năng lực sản xuất 3 triệu đơn vị tại nhà máy Sri City, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần công suất 5 triệu đơn vị.” Ông cũng cho biết: “Mặc dù không tính vào số tiền đầu tư nhưng chúng tôi muốn tích cực tiến hành M&A (sáp nhập và mua lại) để tăng cường các chức năng còn thiếu như mạng lưới bán hàng và dịch vụ”.

more info:https://www.daikin.co.jp/press/2023/20230531